Visie

Door substitutie, ouderen die langer thuis wonen en een gebrek aan zorgpersoneel neemt de (werk)druk op de huisartspraktijk meer en meer toe. Om de kwaliteit en toegankelijkheid van de (huisartsen)zorg voor ook in de toekomst te kunnen waarborgen, zoeken de huisartsen van Groot Scheveningen middels de Huisartsencoöperatie SCH-2017 de samenwerking met elkaar en partners in de wijk en stad actief op. Haar doel is door deze samenwerking de gezondheid van inwoners van Groot Scheveningen te behouden en te bevorderen. Expertisedeling, zowel onderling als met overige partners in de wijk, is daarbij voor de Huisartsencoöperatie SCH-2017 een belangrijke pijler. Elkaar goed kennen en het delen van kennis zijn een voorwaarde voor een goede samenwerking.

Integrale (wijk)zorg en -ondersteuning

Anticiperend op de ontwikkelingen is een aantal Scheveningse huisartspraktijken een aantal jaren geleden gestart met een samenwerking in de zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen in de zogenaamde GPO’s, die bestaan uit huisarts/POH, ouderenadviseur en wijkverpleegkundige. Alle betrokkenen ervaren die samenwerking als een meerwaarde voor de patiënt.

Als collectief willen de huisartsen meer stappen maken in die richting door gezamenlijk met wijkpartners de zorg en ondersteuning aan de inwoners van Scheveningen verder vorm te geven, waarbij ook geanticipeerd wordt op ontwikkelingen als empowerment van de inwoners (vergroten eigen kracht), ‘van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag’ en Positieve Gezondheid.

De Huisartsencoöperatie vindt samenhangende zorg en ondersteuning door e en integrale aanpak en multidisciplinaire samenwerking belangrijker dan ooit. Frequente afstemming  en goede afspraken met de overige zorg- en hulpverleners in nulde , eerste en tweede lijn zijn essentieel. Alleen op die manier kunnen de huisartspraktijken samen met haar partners kwalitatieve goede zorg blijven leveren en kunnen zij blijven anticiperen op de toename van complexiteit in zorg.

Populatiegerichte zorg

De bewoners in de Scheveningse wijken zijn divers in hun problematiek. Deze diversiteit verdient de aandacht van zorg- en hulpverleners in deze wijken. Gezamenlijke aandacht voor specifieke doelgroepen en (multi)problematiek vergroot de slagkracht in de aanpak, waardoor minder mensen buiten de boot vallen, zoals GGZ patiënten, verslaafden, mensen met schulden, daklozen en statushouders). Een betere samenwerking op wijkniveau met WMO Wijkteam Scheveningen, Welzijn Scheveningen, Respect Zorggroep Scheveningen, Parnassia en andere partners versterkt de zorg en hulpverlening ook aan deze mensen versterken.

Binnen de integrale (wijk)zorg in samenwerking met haar wijkpartners zien de huisartsen de volgende aandachtsgebieden:

  • Proactieve zorg

Met de positieve ervaringen van de ketenzorgprogramma’s en ouderenzorg als voorbeeld wil de Huisartsencoöperatie SCH-2017 nog meer inzetten op proactieve zorg en ondersteuning bij het verloop van ziekte of ouderdomsproces van haar patiënten om de kwaliteit van leven in deze levensfase zo hoog mogelijk te houden. Proactief betekent voorbereid zijn op wat komen gaat als je ouder en kwetsbaar bent. De Huisartsencoöperatie SCH-2017 wil, in samenwerking met partijen als ziekenhuis, welzijn ​en gemeente, vroegtijdig aandacht hebben voor kwetsbare ouderen. Hierdoor denkt zij dat de geboden zorg en ondersteuning beter aansluit bij de wensen en behoefte van ouderen en een daadwerkelijk beroep op zorg en ondersteuning door deze ouderen in de toekomst beperkt, dan wel zo lang mogelijk uitgesteld kan worden.

  • Preventie

Vanuit de overtuiging dat voorkómen beter is dan genezen willen de Scheveningse huisartsen samen met partners zoals gemeente en GGD, meer aandacht voor preventie hebben. Inwoners kunnen meer bewust gemaakt worden van hun eigen gedrag en verantwoordelijkheid voor hun gezondheid. Hierbij is de rol van de individuele huisarts vooralsnog op het gebied van signalering, het bespreekbaar maken (van leefstijl), advisering, coaching en waar nodig ondersteuning. Een rol die goed past bij de persoonlijke band en de vertrouwensrelatie, die de huisarts heeft met zijn/haar patiënt.

  • Persoonsgerichte zorg/Positieve gezondheid

Vanuit diezelfde vertrouwensrelatie kan de huisarts bevorderen dat de patiënt meer betrokkenheid en regie over zijn/haar eigen gezondheid neemt. Daarin ziet het de Huisartsencoöperatie kansen om het gedachtegoed rond positieve gezondheid te gaan toepassen. In de chronische ketenzorg (COPD, DM2, CVRM) gebeurt dit al en bepaalt de patiënt samen met de huisarts/POH zijn doelen, waarbij niet zijn ziekte en beperkingen, maar zijn kwaliteit van leven op de eerste plaats staat.